Ke Wang

Chairman

Feng Wang

CEO

ShengSheng Zhu

General Manager

Tiffany Wong

Director of Domestic Affairs

Huilu Liao

Director of Education

Zeqiang Wu

Director of Real Estate

Xiaoyu Li

Director of KAMELU GROUP

Shinan Liao

Director of International Affairs

MingKao

Assistant General SecretaryEddie Lowh

Vice President

Minmei Yuan

Director of Public Relations

Karl Timothy Hagen

Advisory Board Member

Michael Kahler

Advisory Board Member

Catherine Levitt

Advisory Board Member

David McNary

Advisory Board Member

Anthony Shotwell

Advisory Board Member

Kathy Spratt

Advisory Board Member